از این پس تصمیم دارم مطا لب دانش آموزان علاقمندم را در وبلاگ بیاورم تا بهانه ای برای تشویق آنان فراهم گردد . این پست را یکی از دانش آموزان خوب و تیز هوشم تهیه نموده است  که ان را به شما تقدیم می کنم .لطفا با نظرات گرانقدر خود مائده را خوشحال کنید.
 
عدد مر کب اعدا ۱۳ تا ۱۹ را گویند جزئ اول این اعداد مثل عدد سه تا ده جنسیت برخلاف معدود دارند ولی جزء دوم در جنسیت مانند معدود بکار می رود هر دو جزء اعداد مرکب مبنی بر فتح است :
 
العدد المرکب ( 13 تا 19)
گروه مذکر: ثلاثة عشرَ * أربعة عشرَ * خمسة عشرَ * ستة عشرَ * سبعة عشرَ * ثمانیة عشرَ * تسعة
 
 عشرَ گروه مونث: ثلاث عشرةَ * أربع عشرةََ * خمس عشرةَ * ست عشرةَ * سبع عشرةَ * ثمانی
 
عشرةَ * تسع عشرةَ
عقود عددهایی را گویند که ده تا ده زیاد می شوند ۱۰-۲۰-۳۰-این اعداد مثل جمع های مذکر استفاده می گردند ومعدودشان همیشه مفردو منصوب است :
العقود
20: عشرونَ ، عشرینَ
30 : ثلاثونَ ، ثلاثینَ
40 :أربعونَ ، أربعینَ
50 :خمسونَ ، خمسینَ
60 :ستونَ ، ستینَ
70 : سبعونَ ، سبعینَ
80 :ثمانونَ ، ثمانینَ
90 : تسعونَ ، تسعینَ
أیامُ الخریف، تسعونَ یوماً.
 
المعطوف
عدد های دوتایی را که با حرف و به هم می پیوندند را معطوف می نامیم.جزء اول این اعداد قاعده یک و دو و  سه تا ده را دارند و جزء دوم همان عقود هستند معدودشان هم مفرد و منصوب است : مانند : 21 ( واحدٌ و عشرونَ ) تا 99 ( تسعةٌ و تسعونَ )
عندی واحدٌ و عشرونَ صدیقاً.
 
 
عندی واحدةٌ و عشرونَ صدیقةً.
 
 
 
عمری، ثمانیةَ عشرَ عاماً.
 
 
کانت ثلاثَ عشرةَ سفینةً فی البحر.
 
 
 
المفرد: این اعداد با توجه به نقش حرکت می پذیرند و همیشه به همین صورت استفاده می شود و معدود آنها مفرد و مجرور است :
100 : ماِئَة
 
1000: ألف
 
1000, 000: ملیون
 
1000, 000,000: ملیار
 مثال:
لی ، ألفُ تومانٍ .
 
 
فی الطائرةِ مائةُ مسافرٍ .
 
 
 
نمی میرم مگر پیروز شوم(.م.س)
 
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 20:41  توسط ملکی(السیدة)   |